Wróć do aktualności
Dots

Zamknięcie działalności a leasing: jakie są moje opcje?

Autor: Paweł Makarewicz 2 lutego 2024 Szacowany czas czytania: 9 minut Kategorie: Poradnik dla leasingobiorców

Zamknięcie działalności a leasing – Co w takiej sytuacji zrobić? Zakończenie działalności firmy to etap, który może wiązać się z wieloma trudnościami i decyzjami. Jednym z istotnych zagadnień, które wymaga uwagi, jest kwestia trwającego leasingu. Czy leasing a zamknięcie firmy kolidują ze sobą? Co się dzieje gdy planujemy zamknięcie firmy a leasing jeszcze się nie skończył?  Jakie są opcje przed przedsiębiorcą w tej sytuacji? Zapraszamy do lektury, gdzie postaramy się rozwiać wątpliwości dotyczące zagadnienia leasing a zamknięcie działalności.

Trwający leasing a zamknięcie działalności: Czy trzeba informować leasingodawcę?

W przypadku gdy planujemy zamknięcie firmy a leasing nie został do końca spłacony istotne jest świadome wybranie ścieżki dalszego postępowania oraz poinformowanie leasingodawcy o podjętej przez nas decyzji.

Leasing a likwidacja działalności – Niektórzy korzystający z leasingu, którzy decydują się na likwidację swojej działalności gospodarczej, wybierają drogę nieinformowania finansującego o tej zmianie. Zamiast skonsultować się z firmą leasingową, kontynuują regularne spłacanie rat i dokonują wykupu pojazdu, zachowując się, jakby dalej prowadzili swoją działalność. Należy jednak ostrzec przed takim postępowaniem. Ukrywanie informacji o likwidacji firmy przed leasingodawcą może skutkować wypowiedzeniem umowy i odebraniem pojazdu.

Chociaż firmy finansujące zazwyczaj nie mają czasu ani zasobów do weryfikacji aktualnego statusu działalności swoich klientów, niepoinformowanie ich o takiej zmianie stanowi ryzyko. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy łatwo dostępne są narzędzia do sprawdzania informacji online. W przypadku likwidacji działalności zaleca się wcześniejszy wykup lub rozwiązanie i rozliczenie umowy leasingu. Choć może to być czasem kosztowne lub nieopłacalne, jest to zdecydowanie lepsza opcja niż ukrywanie istotnych informacji, co często kończy się utratą pojazdu.

Zamknięcie firmy a leasing: Zachować, czy pozbyć się przedmiotu leasingu?

W kontekście likwidacji działalności gospodarczej pojawia się pytanie, co z przedmiotem leasingu. Czy warto go zachować czy lepiej pozbyć się tego zobowiązania? Poniżej analizujemy różne aspekty tej kwestii, aby pomóc przedsiębiorcom podjąć świadomą decyzję.

  • Wartość przedmiotu leasingu

Przed podjęciem decyzji warto ocenić bieżącą wartość przedmiotu leasingu. Czy jest to pojazd, sprzęt czy inny majątek, ważne jest zrozumienie, czy wartość ta jest bliska zakończeniu umowy leasingowej. W niektórych przypadkach wykup przedmiotu może być bardziej opłacalny niż kontynuowanie regularnych rat.

  • Potencjalne koszty wcześniejszego wykupu

Zanim zdecydujesz się na wykup przedmiotu leasingu, warto dokładnie przeanalizować zapisy umowy. Często wcześniejszy wykup wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty manipulacyjne czy kary umowne. Znając te zasady, będziesz mógł ocenić, czy finansowo opłaca się wcześniejsze zakończenie umowy.

  • Alternatywy dla wcześniejszego wykupu

Jeśli wykup przedmiotu leasingu nie jest korzystny, warto rozważyć inne opcje. Jedną z nich może być cesja leasingu, czyli przeniesienie praw i obowiązków z umowy na innego przedsiębiorcę. Oczywiście, to rozwiązanie również wymaga zgody leasingodawcy i jest uzależnione od warunków umownych.

  • Zbycie przedmiotu leasingu

W niektórych sytuacjach bardziej opłacalne może być zbycie przedmiotu leasingu na rynku wtórnym. Sprzedaż pojazdu czy sprzętu może pomóc w pokryciu zobowiązań leasingowych, a nadwyżka środków będzie stanowić benefit dla przedsiębiorcy zamykającego działalność. Takie rozwiązanie jest możliwe jedynie w niektórych firmach leasingowych oferujących gwarancję natychmiastowego zwrotu.

  • Rola doradcy finansowego

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, warto skonsultować się z doradcą finansowym. Specjalista ten może pomóc w dokładnej analizie sytuacji, uwzględniając indywidualne warunki umowy, aktualną wartość przedmiotu leasingu oraz ewentualne konsekwencje finansowe.

  • Rozważenia etyczne

Ostateczna decyzja powinna również uwzględniać aspekty etyczne. Choć wydaje się kuszące zataić informacje o zamknięciu firmy, jest to działanie niewskazane. Etyczne podejście zakłada transparentność wobec leasingodawcy, co może przynieść pozytywne skutki również w dłuższej perspektywie.

Leasing a zamknięcie firmy: co może zrobić leasingobiorca?

Zamknięcie firmy to proces, który wiąże się z wieloma decyzjami, a jedną z kluczowych kwestii, która wymaga uwagi, jest postępowanie z umowami leasingowymi. W przypadku gdy mamy trwajacy leasing a zamknięcie działalności gospodarczej jest nieuniknione, leasingobiorca ma kilka opcji do rozważenia. Poniżej przedstawiamy różne możliwości, jakie może podjąć leasingobiorca w sytuacji zamknięcia firmy.

Opcja 1: Wcześniejszy wykup

Wykup samochodu z leasingu a likwidacja działalności – Jednym z dostępnych rozwiązań dla przedsiębiorców korzystających z leasingu i decydujących się na zamknięcie firmy jest opcja przedterminowego wykupu. W tym przypadku leasingobiorca dokonuje wpłaty na rzecz leasingodawcy, pokrywając pełną kwotę jeszcze nieuregulowanych rat łącznie z wartością końcową. Dodatkowo, firma leasingowa może wymagać uiszczenia opłaty manipulacyjnej, o ile taka konsekwencja została określona w warunkach umowy leasingowej.

Przedterminowy wykup niesie ze sobą szereg korzyści, w tym możliwość uniknięcia konieczności oddawania finansującemu przedmiotu umowy, uniknięcia płacenia kary umownej lub opłaty związanej z przeprowadzeniem licytacji przez firmę leasingową. Po zamknięciu działalności, leasingobiorca ma opcję kontynuowania korzystania z przedmiotu w celach prywatnych lub podejmowania decyzji o jego sprzedaży. To elastyczne rozwiązanie pozwala dostosować się do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy po zakończeniu działalności.

Opcja 2: Cesja leasingu

Innym sposobem na rozwiązanie umowy leasingowej w sytuacji zamykania działalności jest skorzystanie z cesji leasingu. Ta opcja polega na przeniesieniu umowy na osobę trzecią, zazwyczaj innego przedsiębiorcę, który staje się nowym leasingobiorcą i kontynuuje spłatę wartości środka trwałego. Przeprowadzenie cesji wymaga uzyskania zgody od leasingodawcy, który przed wydaniem pozytywnej decyzji ocenia zdolność leasingową potencjalnego cesjonariusza.

Cesja leasingu pozwala uniknąć wielu negatywnych konsekwencji związanych z przedwczesnym zakończeniem umowy. Przedsiębiorca, korzystając z tego rozwiązania, nie musi obawiać się dodatkowych kosztów wynikających m.in. z kary umownej, odsetek za zwłokę, prowizji, procesów windykacyjnych czy konieczności licytacji przedmiotu umowy. Warto jednak zaznaczyć, że przeprowadzenie cesji wiąże się z pewnymi obowiązkami formalnymi, a także koniecznością uiszczenia przez leasingobiorcę opłaty manipulacyjnej.

Opcja 3: Zawieszenie Działalności Gospodarczej

W sytuacji, gdy przedsiębiorca napotyka na tymczasowe trudności, zamknięcie firmy nie jest jedyną opcją. Inne rozwiązanie to zawieszenie działalności gospodarczej, co pozwala na kontynuację leasingu bez przeszkód. W takim przypadku leasingobiorca nadal regularnie opłaca raty leasingowe i zachowuje przedmiot leasingu.

Warto zauważyć, że jeśli umowa leasingowa została podpisana przed datą zawieszenia działalności, to leasingobiorca nie traci uprawnienia do uwzględniania uregulowanych rat w kosztach uzyskania przychodu ani odliczania naliczonego podatku VAT. Praktyka ta jest zazwyczaj implementowana w pierwszym okresie rozliczeniowym po wznowieniu działalności. Niemniej jednak, przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że nie ma prawa wliczać w koszty opłat eksploatacyjnych, takich jak koszty paliwa, korzystanie z autostrad czy czynności serwisowe.

Zawieszenie działalności gospodarczej staje się zatem elastycznym narzędziem dla przedsiębiorcy, który chce zabezpieczyć się przed chwilowymi trudnościami, jednocześnie umożliwiając sobie kontynuację leasingu bez utraty korzyści podatkowych związanymi z uregulowanymi ratami. Warto jednak dobrze przeanalizować zapisy umowy leasingowej i regulacje podatkowe, aby świadomie skorzystać z tej opcji.

Opcja 4: Zamiana na leasing konsumencki

Niektórzy leasingodawcy oferują przedsiębiorcom zamykającym działalność zmianę formy leasingu z firmowego na konsumencki. Aby skorzystać z tego rozwiązania, konieczne jest podpisanie odpowiedniego aneksu do umowy leasingowej. W ramach tej opcji, przedsiębiorca ma możliwość kontynuowania spłaty rat leasingowych, ale tym razem jako osoba prywatna. Jest to opcja dostępna jedynie w wybranych firmach leasingowych oferujących leasing konsumencki.

Mimo że ta alternatywa pozwala utrzymać spłatę zobowiązań, przestając być przedsiębiorcą, utraci on jednak pewne korzyści związane z optymalizacją podatkową. Po zamknięciu firmy nie będzie już możliwości uwzględniania opłaconych rat w kosztach uzyskania przychodu czy odliczania naliczonego podatku VAT. Oznacza to, że leasing prywatny staje się w konsekwencji mniej korzystną formą finansowania w porównaniu do leasingu firmowego.

Warto zauważyć, że ta decyzja może być obarczona pewnymi konsekwencjami finansowymi, związanych zarówno z utratą korzyści podatkowych, jak i potencjalnymi różnicami w warunkach umowy. Przedsiębiorca musi więc dokładnie rozważyć, czy zamiana formy leasingu jest dla niego korzystna, zważając na wszystkie aspekty finansowe i podatkowe.

Leasing samochodu a zamknięcie działalności gospodarczej – co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Podejmując wybór leasing samochodu a zamknięcie działalności gospodarczej, oprócz decyzji dotyczących samych umów leasingowych, warto wziąć pod uwagę pewne aspekty zwłaszcza jeśli leasingowany samochód ma zostać oddany firmie leasingowej. Przedsiębiorca planujący zamknięcie działalności, a leasing chce połączyć ze zwrotem pojazdu do leasingodawcy musi liczyć się z koniecznością spłaty wszystkich rat leasingowych łącznie z wartością końcową. Wyliczona w ten sposób kwota zostanie pomniejszona o dyskonto. Szczegóły takiego rozliczenia znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (tzw. OWUL). Od takiej czynności firmy leasingowe najczęściej pobierają dodatkową opłatę zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji.

Zamknięcie działalności a leasing – podsumowanie

Podsumujemy wszystkie omawiane kwestie jakie niesie ze trwajacy leasing a zamknięcie działalności. W kontekście zamykania działalności przedsiębiorca ma kilka opcji dotyczących umów leasingowych. Może zdecydować się na wcześniejszy wykup, cesję leasingu, zmianę formy leasingu na konsumencką, lub też zawieszenie działalności na określony czas.

Wcześniejszy wykup umożliwia nabycie pełnej własności przedmiotu leasingu, lecz wiąże się z dodatkowymi kosztami. Cesja leasingu pozwala przenieść umowę na innego przedsiębiorcę, wymaga jednak zgody leasingodawcy. Zmiana formy leasingu na konsumencką po zamknięciu firmy oznacza utratę korzyści podatkowych.

Zawieszenie działalności to alternatywa, umożliwiająca kontynuację leasingu przez pewien czas. Wybór opcji zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Warto jednak być świadomym konsekwencji każdego rozwiązania i utrzymywać otwartą komunikację z leasingodawcą, by uniknąć potencjalnych problemów.

Ostatnie wpisy: