Wróć do aktualności
Dots

Split Payment — co to jest Mechanizm Podzielonej Płatności i jak wpływa na leasing

Autor: Paweł Makarewicz 17 stycznia 2024 Szacowany czas czytania: 0 minut Kategorie: Kompendium wiedzy o leasingu

Ostatnio coraz częściej słyszymy o mechanizmie podzielonej płatności. Split payment, co to takiego i jak wpływa na branżę leasingową? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz właśnie teraz.

Co to jest Split Payment i na czym polega?

Mechanizm podzielonej płatności to forma regulowania płatności, wprowadzona na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Krótko mówiąc, w pewnych przypadkach pozwala lub wręcz wymusza ona dzielenie płatności na kwotę netto i kwotę podatku VAT. Ma zastosowanie głównie w rachunkach firmowych.

Przykładowo – wyobraźmy sobie, że Pan Marek, właściciel firmy MarekTechSolutions, podjął decyzję o zakupie nowego oprogramowania biurowego od firmy SoftTech. Wartość tej transakcji wynosi 8 500 zł netto. Czy pan Marek może skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności, wpłacając podatek VAT na specjalny rachunek VAT dostawcy, a wartość netto uregulować przelewem z rachunku firmowego?

Odpowiedź brzmi: tak. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorcy nie są zobowiązani do dokonywania płatności całej wartości faktury brutto z podstawowego rachunku firmowego. Pan Marek ma możliwość uregulowania kwoty podatku VAT ze swojego konta VAT na dedykowany rachunek VAT dostawcy, a kwotę netto może przekazać przelewem z podstawowego rachunku firmowego MarekTechSolutions.

Mechanizm Podzielonej Płatności – kiedy jest obowiązkowy?

Warto zaznaczyć, że nie zawsze korzystanie z podzielonej płatności jest opcjonalne. Czasami stosowanie split payment jest obowiązkowe. Tylko kiedy split payment jest obowiązkowy? W jakich przypadkach? Mechanizm podzielonej płatności od jakiej kwoty? Już tłumaczymy.

Split Payment – od jakiej kwoty?

Pamiętajmy o limicie 15.000 zł. To kluczowa granica, od której zaczyna obowiązywać mechanizm podzielonej płatności. Nie oznacza to, że przedsiębiorca posiadający zbędne środki na rachunku VAT nie może opłacić mniejszej kwoty. Obowiązkowy split payment nie dotyczy kwot poniżej 15 000 zł. Tu przedsiębiorca ma pełną dowolność. Przelew split payment może zostać zrealizowany również na stosunkowo niskie kwoty rzędu 500 zł.

Pamiętaj, że MPP dotyczy nie tylko płatności w złotych, ale także równowartości w walucie obcej. Warto zauważyć, że samo przekroczenie tej kwoty nie zawsze oznacza obowiązek korzystania z mechanizmu podzielonej płatności gdyż dotyczy on ściśle określonych usług.

Kto musi używać Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP)?

Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie wyłącznie w przypadku rachunków firmowych, nie dotyczy rachunków prywatnych przedsiębiorców. Niemniej jednak, brak rachunku rozliczeniowego nie zwalnia z obowiązku korzystania z MPP. Należy zaznaczyć również, że mechanizm podzielonej płatności na fakturze (często spotykamy się z zapisem na fakturze mpp lub mechanizm podzielonej płatności) wskazuje wprost, że dostawca usługi obliguje nas do podzielonej płatności i występuje obowiązkowy split payment.

MPP – jakie usługi obejmuje?

Lista towarów i usług objętych MPP jest obszerna i obejmuje m.in. sprzedaż paliw, niektóre usługi budowlane, wyroby jubilerskie, sprzęt komputerowy, części samochodowe i wiele innych. Ważne jest, aby sprawdzić, czy transakcja podlega pod split payment kiedy mamy taką wątpliwość. Pełna specyfikacja towarów i usług pod przelew split payment znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

MPP na fakturze

Informacja, że musimy zastosować mechanizm podzielonej płatności na fakturze oznaczona jest najczęściej zapisem „obowiązkowy mpp” lub podobnym. Pamiętajmy, że brak takiego zapisu nie zwalnia nas z obowiązku płatności poprzez split payment. Weryfikacja sposobu płatności leży po stronie płatnika, a nie wystawcy faktury. Brak płatności splitem pomimo zapisu na fakturze jest błędem może wiązać się z przykrymi konsekwencjami opisanymi w dalszej części artykułu.

Zastosowanie MPP nie obliguje nas do pełnej płatności za fakturę. W przypadku braku środków na rachunku bieżącym firmy z rachunku split payment czy można zapłacić sam VATz faktury? Jak najbardziej. Dopłata pozostałej części netto faktury zostanie uregulowana po wpływie środków na rachunek główny naszej firmy.

Split payment – kiedy jest dobrowolny?

Kiedy mechanizm podzielonej płatności 2023 nie jest obowiązkowy? W przypadku faktur, które nie dokumentują sprzedaży z załącznika nr 15 do ustawy o VAT i nie przekraczają 15.000 zł, korzystanie z MPP jest dobrowolne. Decyzję o płatności w ten sposób podejmuje nabywca, ale sprzedawca może zastrzec, że nie akceptuje MPP.

Wady i zalety MPP

Stosowanie MPP może przynieść wiele korzyści, takich jak ochrona przed nieuczciwymi kontrahentami, szybszy zwrot podatku VAT czy uniknięcie karnych odsetek za zwłokę. Niemniej jednak, istnieją także pewne ograniczenia i sankcje za nieprzestrzeganie tego mechanizmu.

Korzyści ze stosowania podzielonej płatności

 • Ograniczenie Oszustw Podatkowych – MPP został wprowadzony w celu ograniczenia oszustw podatkowych, poprzez kontrolowanie przepływu środków i eliminowanie ryzyka uchylania się od płacenia VAT.
 • Szybszy Zwrot VAT – Stosowanie MPP umożliwia szybszy zwrot VAT naliczonego, co jest korzystne dla przedsiębiorców oczekujących na zwrot nadpłaconego podatku.
 • Łatwiejsza Identyfikacja Płatności – Split payment ułatwia identyfikację i rozliczenie kwoty podatku VAT, co przyczynia się do przejrzystości procesów księgowych.
 • Ochrona Przedsiębiorców – W przypadku transakcji z potencjalnie nieuczciwymi kontrahentami, przelew split payment może stanowić dowód na staranność przedsiębiorcy i działać jako element zabezpieczający.
 • Zapobieganie Karnym Odsetkom – MPP chroni przedsiębiorców przed karnymi odsetkami za zwłokę w związku z podatkiem VAT, co sprzyja terminowej płatności podatków i ogranicza ewentualne kary za brak terminowości.

Wady systemu Split Payment

 • Dodatkowe Obciążenia Administracyjne – MPP wymaga od przedsiębiorców dostosowania się do nowych procedur, co może stanowić dodatkowe obciążenie administracyjne.
 • Kompleksowość Procesu – Mechanizm podzielonej płatności jest czasem postrzegany jako bardziej złożony niż tradycyjne formy płatności, co może wymagać dodatkowego wysiłku i zasobów.
 • Ograniczenia Dla Małych Firm – Dla mniejszych firm, płatność na rachunek VAT może spowodować problemy z płynnością poprzez ograniczenie środków którymi przedsiębiorca mógłby obracać do czasu terminu płatności podatków.
 • Ryzyko Błędów Księgowych – Konieczność skrupulatnego rozliczania płatności na różne rachunki może zwiększać ryzyko popełnienia błędów księgowych, co może prowadzić do konieczności korekt.
 • Zależność od Systemów Bankowych – Funkcjonowanie MPP opiera się na sprawności systemów bankowych. Problemy z systemami bankowymi mogą prowadzić do zakłóceń w płatnościach.
 • Możliwość Manipulacji Systemem – Pomimo wprowadzenia MPP w celu zapobieżenia oszustwom, istnieje potencjalne ryzyko manipulacji systemem przez nieuczciwe przedsiębiorstwa czy osoby.
 • Brak Uniwersalności – MPP nie obejmuje wszystkich rodzajów transakcji, co ogranicza jego uniwersalność. Nie dotyczy na przykład transakcji na rachunkach prywatnych przedsiębiorców.

Sankcje za niestosowanie się do Mechanizmu Podzielonej Płatności

W przypadku niestosowania MPP, zarówno sprzedawca, jak i nabywca mogą być obarczeni dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi oraz grzywnami. Dlatego warto zawsze pamiętać o przestrzeganiu tego mechanizmu.

Niestosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności gdy jest to obowiązkowe, niesie za sobą konkretne sankcje zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy. Sprzedawca, który nie zastosuje MPP, mimo obowiązku, może być obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty VAT należnego od danej transakcji. Ponadto, może mu grozić grzywna, której wysokość może wynieść nawet 180 stawek dziennych.

Nabywca, niezależnie od decyzji sprzedawcy, również ponosi konsekwencje za niestosowanie MPP. Może być obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 30% kwoty VAT należnego od danej transakcji, a dodatkowo może mu zostać nałożona grzywna, której wysokość może wynieść nawet 720 stawek dziennych.

Dodatkowo, niestosowanie MPP może skutkować wstrzymaniem zwrotu nadpłaconego podatku VAT, co wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa. Brak stosowania MPP zwiększa także ryzyko przeprowadzenia kontroli podatkowej, co może prowadzić do dodatkowych konsekwencji i sankcji. Wreszcie, niestosowanie MPP może skutkować odpowiedzialnością cywilną, gdy umowa zakładała korzystanie z tego mechanizmu, a nabywca nie przestrzegał postanowień umownych.

Leasing a Split Payment

Leasing operacyjny, będący popularną formą finansowania środków trwałych, również może podlegać mechanizmowi podzielonej płatności. Jak właściwie ma się leasing a mpp? Nabywca, czyli leasingobiorca, nie jest zobowiązany do dokonywania płatności zgodnie z zasadami split payment ponieważ przedmioty mogące zostać objęte leasingiem nie znajdują się na liście z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Nie ma jednak przeszkód aby raty leasingowe były realizowane przez przelew split payment. Oznacza to, że kwota netto leasingu może być uregulowana na rachunek rozliczeniowy leasingodawcy, natomiast kwota VAT będzie płatna z naszego rachunku VAT, pomimo braku zapisu mpp na fakturze za raty leasingowe.

Zobacz także, jak rozliczać leasing w kosztach firmy

Leasing operacyjny a Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności stawia nowe wyzwania przed leasingiem operacyjnym. Leasing a split payment to konieczność uwzględnienia MPP która może wpłynąć w przyszłości na warunki umowy i proces leasingu. Zarówno dla leasingodawcy jak i leasingobiorcy obowiązek stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności oznacza konieczność dostosowania procedur płatniczych. Kiedy obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmie płatności leasingowe tego nie wiadomo. Obecnie takie regulacje nie obowiązują i nie są objęte procesem legislacyjnym.

Opłata wstępna leasingu a Split Payment

Podzielona płatność ma również znaczenie przy opłacie wstępnej w leasingu. Jakie są zasady jej zastosowania i jak wpływa na finanse przedsiębiorcy? Leasing a split payment to pojęcie które nie dotyczy jedynie rat leasingowych ale również opłaty wstępnej do leasingu. Wiemy już, że w przypadku faktur leasingowych nie obowiązuje mechanizm podzielonej płatności. Decyzja o płatności MPP należy tylko do leasingobiorcy.

Niestety w większości firm leasingowych płatność udziału własnego poprzez split payment nie jest możliwa do realizacji ze względów technicznych. Jest ona realizowana na podstawie pisemnej dyspozycji z firmy leasingowej, rzadziej faktury proformy. Oba dokumenty nie mogą być podstawą do split payment kiedy ustawodawca narzucił wymóg podania szczegółowego numeru opłacanej faktury VAT. Zaznaczmy, że dopiero po realizacji płatności udziału własnego firma leasingowa wystawia właściwą fakturę. Opłata wstępna leasing a split payment to jedno z zagadnień które warto poruszyć z przedstawicielem firmy leasingowej rozważając zawarcie umowy leasingu.

Co to jest Mechanizm Podzielonej Płatności w leasingu – podsumowanie

Mechanizm podzielonej płatności to istotne narzędzie wprowadzone w celu poprawy transparentności i skuteczności płatności. Warto zrozumieć zasady jego funkcjonowania, zarówno dla ochrony swoich interesów, jak i zgodności z obowiązującymi przepisami. W leasingu dotyczy różnych transakcji, w tym opłaty wstępnej opisanej w części leasing a split payment. Nabywca może być zobowiązany rozdzielać płatności, przekazując kwotę netto na rachunek leasingodawcy, a VAT na specjalny rachunek VAT, zgodnie z zasadami MPP. Dodanie adnotacji MPP na fakturze wprowadza przejrzystość płatności. To dostosowanie procedur finansowych podkreśla rosnące znaczenie zgodności z przepisami i prostocie w transakcjach finansowych.

Ostatnie wpisy: